EMLAK
19 Temmuz 2021 12:33
Reuters

Kamu projeleri sermaye piyasası araçlarıyla finanse edilebilecek

Kamu hizmetlerinin yürütülmesine yönelik ulaşım, altyapı, enerji, sanayi, teknoloji, haberleşme veya sağlık gibi uzun vadeli ve sermaye yoğun projelerin gelir ve hakları ile bu projelerin finansmanına yönelik kredilerden kaynaklanan alacakları karşılık gösterilerek ihraç edilebilecek.

Kamu projeleri sermaye piyasası araçlarıyla finanse edilebilecek

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), projeye dayalı menkul kıymetler, bunların ihracı ve proje finansman fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esasları düzenleyen projeye dayalı menkul kıymetler tebliği Resmi Gazete'nin 17 Temmuz tarihli sayısında yayımlandı.

Tebliğe göre, fon portföyüne kaynak kuruluşlardan devralınacak, projenin farklı kesimleri dâhil olmak bir projenin, bir kaynak kuruluşun bağlı olduğu konsorsiyumun aynı nitelikteki projelerinin gelir ve diğer hakları veya banka ve geniş yetkili aracı kurumların projelerin finansmanına yönelik kullandırdıkları kredilerden kaynaklanan alacakları karşılık gösterilerek ihraç edilecek.

Türkiye'de kurulması zorunlu olacak fon, süreli veya süresiz olarak kurulabilecek, projeye dayalı menkul kıymet (PDMK) ihracı amacı dışında kullanılamayacak. Fon malvarlığı; kurucunun, hizmet sağlayıcının ve kaynak kuruluşun malvarlığından ayrı olacak.

Projeye dayalı menkul kıymet itfa edilinceye kadar, proje finansman fonu portföyünde yer alan varlık ve haklar, proje finansman fonunun kurucusunun ve kaynak kuruluşun yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi hâlinde dahi teminat amacı dışında tasarruf edilemeyecek, rehnedilemeyecek, teminat gösterilemeyecek, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemeyecek, iflas masasına dâhil edilemeyecek, ihtiyati tedbir ve haciz kararı verilemeyecek.

Fon kuruluş izni başvurusu ve PDMK ihracına ilişkin izahname veya ihraç belgesi onay başvurusu SPK'ya yapılacak ve 20 iş günü içinde sonuçlandırılacak.

PDMK yurt içinde halka arz edilerek veya edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle veya birim nominal değeri asgari 100,000 TL tutarında olmak kaydıyla tahsisli olarak veya yurt dışında ihraç edilebilecek. Yurt içinde PDMK ihracı tek seferde yapılacak.

İHRAÇ TAVANI PROJE MALİYETİNİN %75'İ OLACAK

Halka arz edilecek PDMK'nın borsada işlem görmesi ve SPK'ya yapılacak onay başvurusunun yanı sıra bu amaçla borsaya başvurulması zorunlu olacak. PDMK ihracına ilişkin izahname veya ihraç belgesinde belirtilen varlıklardan başka varlıklar dayanak gösterilerek PDMK ihracı yapılamayacak.

İhraç tavanı, proje maliyetinin %75'ini teminatlı kredilerde ise anapara ve tahakkuk etmiş faiz toplam tutarını aşmamak kaydıyla belirlenecek.

Özel amaçlı şirketlerin ve diğer kamu-özel iş birliği veya özelleştirme mevzuatı çerçevesinde proje yürütecek şirketlerin kaynak kuruluş olduğu ihraçlar ile ilgili idareler tarafından ihraç edilecek PDMK'lar için ihraç tavanı maliyet tutarının %80'i kadar belirlenebilecek. Kaynak kuruluşun, kamu kurum ve kuruluşu olması durumunda, PDMK ihraçları için talep edilmesi ve SPK tarafından uygun görülmesi halinde tebliğde aranan şartlardan muafiyet verilebilecek.

Fon kurucularında; gerekli faaliyet izinlerine veya yetki belgelerine sahip olmaları ve haklarında faaliyetlerinin tamamen veya belirli faaliyet alanları itibarıyla sürekli ya da son 3 yıl içinde bir ay veya daha fazla süreyle geçici olarak sınırlandırılması ya da durdurulması kararı verilmemiş olması, vergi borcunun bulunmaması şartları aranacak.

PORTFÖYE DAHİL EDİLEBİLECEK VARLIKLAR

Fon portföyüne; proje finansmanına yönelik kullandırılan kredilerden kaynaklanan alacaklar, projenin gelirleri ve diğer hakları, fon portföyündeki nakdin değerlendirilmesi amacına yönelik olarak yapılan vadeli mevduat, katılma hesabı, ters repo işlemleri, para piyasası fonu katılma payları, bankaların kaynak kuruluş olduğu kira sertifikaları, kısa vadeli borçlanma araçları fonu katılma payları, devlet iç borçlanma senetleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının kaynak kuruluş olduğu kira sertifikaları, Takasbank ve diğer yurtiçi organize para piyasası işlemleri ile katılım bankalarının muadil ürünleri veya SPK tarafından uygun görülecek diğer varlıklar, türev araçlardan kaynaklanan haklar ve yükümlülükler dâhil edilebilecek.

Fon portföyü, fon portföyüne dâhil varlıkların değeri fonun toplam yükümlülüğünden az olmayacak şekilde oluşturulacak. Fon, yalnızca nakit yönetimi amacıyla ve varlıklar toplamının %1'ini geçmeyecek tutarda borçlanabilecek. Fon malvarlığından piyasa rayici üzerinde harcama yapılamayacak.

PDMK ihraç geliri, ihraç edilen PDMK'lara konu projelerde veya bu projelerin tamamlanması için izahname veya ihraç belgesi başvuru tarihi itibarıyla kullanılmış finansman kaynaklarının geri ödenmesinde kullanılacak. Projenin gerçekleşmeyeceğinin kesinleşmesi durumunda ihraç geliri hesabında kalan tutar kaynak kuruluşa aktarılmayacak ve PDMK sahiplerine ödenecek.

Projenin izahname veya ihraç belgesinde belirtilen süre ve esaslar çerçevesinde yerine getirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda; 15 iş günü içerisinde kaynak kuruluş tarafından bir fizibilite raporu hazırlanacak ve projenin tamamlanması için gerekli olduğu belirtilen ilave süre talebiyle SPK'ya başvuruda bulunulacak. Projenin gecikeceği bilgisi ve yeniden belirlenen ifa zamanı fon kurulu, kurucu veya kaynak kuruluş tarafından gerekçesi ile KAP'ta derhal ilan edilecek.

Fon kurulunun kendisine verilen görevleri gereği gibi yerine getirmemesi sonucu fonun geri ödeme güçlüğüne düşmesi halinde, SPK, kurucudan fon kurulu üyelerinin değiştirilmesini talep edebilecek. Geri ödeme güçlüğünün devamı halinde, SPK fonun başka bir kurucuya devredilmesine karar verebilecek.

Kurucu veya kaynak kuruluş tarafından, satışı yapılacak PDMK'nın varsa nominal değerinden aşağı olmamak üzere, ihraç değeri üzerinden; vadesi 364 güne kadar olanlar için on binde 5, vadesi 364 günden daha uzun olanlar için binde 1 oranında SPK'ya ücret ödenecek. 2022 yılı sonuna kadar yapılacak ihraçlarda bu oranlar sıfır olarak uygulanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR